Strona głównaRegulamin

Regulamin

Warunki korzystania z serwisu

I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.otulfilcem.pl;

1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otulfilcem.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Fundacja POMBA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.otulfilcem.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy Otulfilcem, działający pod adresem www.otulfilcem.pl, prowadzony jest przez firmę:

Fundacja POMBA

ul. Sanatoryjna 2

59-850 Świeradów-Zdrój

NIP: 8943038233

Regon: 021797108

Nr konta bankowego:

40 1950 0001 2006 5043 1939 0006  IDEA BANK

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

b) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

c) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otulfilcem.pl oraz sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.

2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia złożenie zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy Fundacja POMBA,

e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.otulfilcem.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie

zawierać informacje dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia,

b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),

c) Wybranej metody płatności,

d) Wybranego sposobu dostawy,

e) Adresu dostawy.

4.5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Fundacja POMBA Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy Fundacja POMBA (nr konta: 40 1950 0001 2006 5043 1939 0006).

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

5.5. Cennik dostaw:

Dostawy krajowe (przesyłka kurierska):

przy zamówieniu mniejszym niż 150,00 zł: 12 zł

przy zamówieniu większym lub równym niż 150,00 zł: 0 zł

dopłata w przypadku płatności za pobraniem: 12 zł

Dostawy do krajów należących do Unii Europejskiej: 60 zł

Dostawy do krajów nie należących do Unii Europejskiej: cena do uzgodnienia.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie kartą lub szybkim przelewem z większości polskich banków za pomocą systemu płatności PayU lub PayPal, zwykłym przelewem bankowym lub też gotówką przy odbiorze przesyłki (dopłata 12zł).

6.3. Cennik dostaw dostępny jest w regulaminie oraz w FAQ.

6.4. Dane konta bankowego:

40 1950 0001 2006 5043 1939 0006  IDEA BANK

Fundacja POMBA

ul. Sanatoryjna 2

59-850 Świeradów-Zdrój

VII. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, po skontaktowaniu się z firmą, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Firma Fundacja POMBA dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres firmy podany w niniejszym Regulaminie.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Firma Fundacja POMBA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: info@otulfilcem.pl. Firma Fundacja POMBA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

10.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

10.2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Otulfilcem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

UWAGA, zamówienia złożone po 03.03.2019 będą realizowane dopiero po 01.04.2019